Zásady ochrany osobních údajů

Společnost ve smyslu ust. § 132 a násl. zákona č. 90/2021 Sb., o obchodních korporacích,

t.j. DEXPORT s.r.o., IČ 088 14 244, sídlem Alšova 1570/7, 360 01 Karlovy Vary, (dále také

„My“) jakožto společníky, jako správce a zpracovatel osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.jobs-de.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

 

Dále v textu se dozvíte zejména:

 

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

 

 1. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

 

 1. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

 

 1. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

Jedná se o VZOR!

 

 1. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@dexport.cz

 

Rozsah zpracování osobních údajů

 

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 

 1. Vaše jméno a příjmení / obchodní firma

 

 1. datum narození/identifikační číslo, daňové identifikační číslo

 

 1. adresa nebo sídlo společnosti,

 

 1. nejvyšší dosažené vzdělání,

 

 1. telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa

 

 1. pohlaví
 2. druh řidičského oprávnění, odkazy na sociální sítě, pracovní zkušenosti, znalost cizích jazyků, nahrání životopisu,

 

 1. bankovní spojení.

 

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

 

Účel zpracování

 

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností vyplývajících ze smluvní spolupráce. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 

Jedná se o VZOR!

 

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@dexport.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

 

Vaše osobní údaje budeme jako správce či případně zpracovatel zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 

 1. externí účetní

 

 1. externí advokátní kanceláři;
 2. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;
 3. Facebook Ireland Limited;Země původu: Irsko, uživatelé služby Seduo; 1.1.5.Google Ireland Ltd;Země původu: Irsko

Zpracování osobních údajů probíhá v EU.LMC využívá služby dodavatele s obchodními názvy AdWords, Google Analytics, Google Tag Manager; Nezpracovává osobní údaje pro žádné vlastní účely;

 

1.1.6.Hotjar Limited;Země původu: Malta, Zpracování osobních údajů probíhá v EU;

 

Doba zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. V ostatních případech, mj. v případě reklamního využití fotografií, činí standardní doba archivace pět let.

 

Jedná se o VZOR!

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

 

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 

 1. právo na přístup k osobním údajům;

 

 1. právo na opravu;

 

 1. právo na výmaz („právo být zapomenut“);

 

 1. právo na omezení zpracování údajů;

 

 1. právo vznést námitku proti zpracování; a

 

 1. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

 

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@dexport.cz

 

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

 

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

 

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od ……………………