Všeobecné obchodní podmínky

společnosti DEXPORT s.r.o., IČ 088 14 244, sídlem Alšova 1570/7, 360 01 Karlovy Vary (dále jen „DEXPORT“)

 

Preambule

 

služba je poskytována společností DEXPORT s.r.o. prostřednictvím příslušného Elektronického systému Jobs-DE, pomocí kterého mohou zaměstnavatelé, zprostředkovatelé a další osoby zveřejňovat své nabídky práce a Uživatelé mohou na jednotlivé nabídky práce reagovat, vytvořit si Účet, případně si též vytvořit vlastní Profil on-line portálu umístěného na internetové adrese www.jobs-de.cz, popř. na www.dexport.cz (dále jen „Služby“).

 

 • Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti ve smyslu ust. § 132 násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „NOZ“ vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o využití služeb (dále jen „Smlouva“), uzavíranou mezi Pronajímatelem a třetí osobou – zájemcem (dále jen „Uživatel“). Umožnění služeb je DEXPORTEM provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jobs-de.cz a/nebo www.dexport.cz (dále jen „Webová stránka“).

 

 1. Registrací Uživatele dochází k vytvoření Účtu Uživatele.

 

 1. Uživatel může svůj Účet v Elektronických systémech JOBS-DE kdykoli bezplatně zrušit prostřednictvím formuláře pro kontaktování podpory Elektronických systémů Jobs-DE, dostupného na www.jobs-de.cz nebo zrušením Účtu dojde také k vymazání Profilu z Elektronických systémů Jobs-DE (včetně veškerých vložených informací či dokumentů).
 2. Uživatel nebude nikomu sdělovat své jedinečné přihlašovací heslo pro přihlášení vytvořené při registraci. V případě ztráty hesla bude toto obnoveno prostřednictvím požadavku Uživatele zasláním odkazu k jeho obnovení do e-mailu Uživatele.

 

 1. V aktuální nabídce služeb na Webové stránce mohou být některá ustanovení upravena odlišně od VOP, přičemž, taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

 

 1. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce.

 

 1. DEXPORT může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Účastníci jsou o změně VOP informováni na Webové stránce, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

 

 1. DEXPORT je oprávněn svou činnost na Webové stránce kdykoli ukončit.
 • Uzavření Smlouvy a cenové podmínky

 

 1. Uživatel může provádět objednávku Služeb prostřednictvím webového rozhraní a vyplněného formuláře na Webové stránce.

 

 1. Uživatel na Webové stránce nabízí službu (speciální balíček dle jejich rozsahu), včetně jeho cen, které Uživatel může využít na sjednanou dobu. Výše ceny Služby je uvedena v korunách českých. Tímto ustanovením není omezena možnost DEXPORT uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

 1. Při objednávání služby je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v objednávce je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem   při   objednávání   služby   jsou   DEXPORTEM   považovány za správné.

 

 1. Zákazník bere na vědomí, že Webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení DEXPORTU, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. V rámci rekapitulace Objednávky, Uživatel uvede své kontaktní údaje a adresu (e- mailovou), na kterou mu má být doručen daňový doklad za poskytnuté služby (dále jen

„Objednávka“). Objednávku Uživatel odešle prostřednictvím rozhraní na Webové stránce DEXPORTU.

 

 1. DEXPORT zpřístupňuje Elektronické systémy Jobs-DE a Služby za úplatu, některé části těchto Elektronických systémů Jobs-DE nebo Služeb mohou být poskytovány bezúplatně.

 

 1. Za poskytnuté služby uhradí Klient ve prospěch DEXPORT cenu dle ceníku Služeb Jobs-DE platného ke dni doručení Objednávky.

 

 1. Při poskytnutí Služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem jeho poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu, a to tím dnem, který nastane dříve, nestanoví-li rozhodné právo jinak. Služby uvedené v Preambuli VOP se považují za poskytnuté první den jejich poskytnutí ze strany DEXPORT.

 

 1. Uživatel nemá nárok na vrácení uhrazené ceny nebo slevu z ceny v případě nevyužití objednaných Služeb nebo z důvodů nikoliv výlučně na straně DEXPORT.

 

 1. DEXPORT si vyhrazuje právo pozastavit poskytování Služeb, pokud Klient nezaplatí zálohu v požadované výši.

 

 1. Uživatel souhlasí s vystavením daňového dokladu (faktury) v elektronické podobě.

 

 1. Pokud uplyne sjednané období poskytování Služby, během kterého byly vystaveny Inzeráty, nebo byla sjednána jiná Služba, skončí posledním dnem tohoto období zároveň prezentace všech aktivních pozic bez ohledu na dobu, na jakou byly tyto pozice vystaveny, a to bez jakéhokoli nároku Uživatele z důvodu jejich předčasného skončení.
 2. Veškerá prezentace Služeb umístěná na Webové stránce je informativního charakteru. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

 1. Uživatel bere na vědomí, že DEXPORT není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití internetovém portálu www.jobs-de.cz.

 

 1. Odměna je splatná v den učiněné Objednávky nebo dle splatnosti vystaveného daňového dokladu. Daňový doklad – fakturu DEXPORT vystaví Uživateli do 14 dnů ode dne připsání úhrady na účet DEXPORT.
 2. Uživatel nemá nárok na vrácení odměny nebo její části v případě nevyužití objednaných služeb.
 3. DEXPORT si vyhrazuje právo podmínit započetí s poskytováním Služeb uhrazením zálohy v dohodnuté výši a dohodnutým způsobem.

 

 • Zánik Smlouvy a sankce

 

 1. Smlouva uzavřená dle těchto VOP zaniká:
 • uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena a tento termín je součástí Objednávky Uživatele,
 • odstoupením od Smlouvy v souladu s bodem V. těchto VOP.

 

 1. V případě, že Smlouva s Uživatelem zanikne na základě odstoupení DEXPORT dle článku V. odst. 5.1., je DEXPORT oprávněn si za uzavření nové Smlouvy se stejným

Uživatelem účtovat tzv. zapojovací poplatek ve výši 1% z dlužné částky vzniklé ze zaniklé Smlouvy.

 

 1. V případě, že Uživatel odstoupí od Smlouvy, popř. dojde k jinému ukončení Smlouvy ze strany Uživatele (vyjma důvodu uvedeného v čl. V. odst. 5.2. VOP), je povinen uhradit

Uživatel sankční poplatek ve výši 50% z celkového objemu zakázky.

 1. V případě, že Uživatel odstoupí od Smlouvy, popř. dojde k jinému ukončení Smlouvy ze strany Uživatele (vyjma důvodu uvedeného v čl. V. odst. 5.2. VOP), Uživatel souhlasí s přeúčtováním všech storno poplatků dodavatelských organizací společnosti DEXPORT a případně storno poplatku DEXPORT ve výši 50% z celkového objemu zakázky.
 2. Pro případ prodlení Uživatele s úhradou odměny, vzniká DEXPORT nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.
 • Autorská práva a ochranné známky

 

 1. Uživatel nebo zástupce tímto prohlašuje, že řádně získal a uhradil veškerá práva, včetně autorských odměn a odměn za poskytnutí licence v souvislosti s prezentováním informací, obrazově-zvukových záznamů či reklam. DEXPORT nenese zodpovědnost za porušení autorských práv Uživatelem.
 2. Jakékoliv užití serveru nebo jeho části jinak než pro vlastní potřebu, zejména jejich užití formou šíření, kopírování či další technické zpracování je zakázáno bez prokazatelného souhlasu DEXPORT. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu stránek ze strany Uživatelů.
 3. Právo nahrát a uložit či vytisknout materiály uložené na systémech společnosti DEXPORT je umožněno pouze pro soukromé účely s tím, že materiály nesmí být reprodukovány v žádné editovatelné podobě. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy, prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu, jsou zakázány pod sankcí smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za jednorázové porušení, přičemž sankce může být udělena opakovaně, zároveň DEXPORTU vzniká právo na okamžité ukončení Smlouvy formou odstoupení.

 

 • Odstoupení od Smlouvy

 

 1. DEXPORT je oprávněn odstoupit od Smlouvy okamžitě, jestliže:
 • podklady pro plnění služby, dodané Uživatelem, nejsou v souladu s platnými zákony ČR (zejm. propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva apod.),
 • Uživatel je v prodlení se zaplacením odměny DEXPORT podle splatnosti faktur nebo po datu učiněné Objednávky,
 • Uživatel prokazatelně poškozuje dobré jméno DEXPORT nebo jeho dalších spřízněných subjektů,
 • požadované plnění je v přímém rozporu s obchodními zájmy DEXPORT.

 

 1. Uživatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

-v případě, že dojde k prokazatelnému přerušení poskytování služeb ze strany DEXPORT po dobu delší než 10 pracovních dnů. Doba přerušení poskytování služby počíná okamžikem, kdy Uživatel písemně nebo e-mailem vyrozumí DEXPORT o přerušení služby.

 

 • Odpovědnost za škodu

 

 1. DEXPORT je povinen prodloužit dobu plnění Služby v případě prokazatelné chyby na straně technického zařízení DEXPORT, a to po dobu výpadku.
 2. Společnost DEXPORT neodpovídá za jakékoli škody vzniklé v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení DEXPORT.
 • Další práva a povinnosti Smluvních stran

 

7.1. Uživatel se zavazuje využívat Služeb DEXPORT výhradně pro svou potřebu.

 

 • Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

 

 1. Osobní údaje Uživatele, který je fyzickou osobou, spravuje a zpracovává DEXPORT, který zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, resp. nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679, GDPR v platném znění. Uzavřením Smlouvy vyjadřuje Uživatel souhlas se jejich zpracováním.

 

 1. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení / obchodní firma, datum narození/identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa nebo sídlo společnosti, nejvyšší dosažené vzdělání, telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa, pohlaví, bankovní spojení (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

 

 1. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

 

 1. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat DEXPORT o změně ve svých Osobních údajích.

 

 1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně dlouhou nebo po dobu stanovenou obecně závaznými předpisy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

 1. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

 • Doručování

 

 1. Oznámení týkající se vztahů DEXPORT a Uživatele, zejména týkající odstoupení od Smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného Uživatelem, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení Uživatelem ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

 

 1. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

 

 1. DEXPORT a Uživatel mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Uživatelem v Objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce DEXPORT.
 • Závěrečná ustanovení

 

 1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Službami nebo podnikem DEXPORT na elektronickou adresu Uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení DEXPORT na elektronickou adresu Uživatele. Zároveň Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači.

 

 1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

 

 1. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

 

V Karlových Varech dne ………….